Privaatsuspoliitika

Kasutades meie veebilehte, nõustute isikuandmete töötlemise tingimustega nagu on kirjeldatud meie privaatsuspoliitikas.
Veebilehe jalgadehooldus.ee isikuandmete vastutav töötleja on Fit-Spirit OÜ, registrikood 12959469, telefon +372 5333 1402, e-mail: info@jalgadehooldus.ee.

Privaatsuspoliitika teavitus

Käesolev privaatsuspoliitika teavitus (edaspidi teavitus) sisaldab kasulikku infot selle kohta, kuidas ja milleks jaldadehooldus.ee isikuandmeid (edaspidi Andmeid) kogub, töötleb ja jagab. Privaatsuspoliitika lähtub andmekaitse üldregulatsioonist (GDPR – General Data Protection Regulation).

Privaatsuspoliitika eesmärk on kaitsta klientide privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.

Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. Isikuandmete töötlemine on igasugune isiku Isikuandmetega tehtav toiming. Jalgadehooldus.ee saidil kogume andmeid vaid broneeringu tegemiseks ning kolmandatele osapooltele neid ei jagata. Kogutavad andmed: nimi, telefoninumber, emaili aadress, probleem (millega hooldusesse pöördutakse).

Milliseid isikuandmeid töödeldakse? Nimi; kontaktinfo, nagu telefoninumber ja e-posti aadress.

Kust ja mis eesmärkidel andmeid kogutakse? Jalgadehooldus.ee turunduskanalitest (sh Facebook, koduleht) kogume me andmeid nende kasutamise ja potentsiaalsete klientide huvide kohta, et paremini mõista meie klientide tegelikke huve, pakkuda kvaliteetsemat teenust ja täiustada kodulehe funktsionaalsust ning kasutajasõbralikkust.
Andmete kogumise eesmärgid:
*kliendile uute teenuste pakkumine;
*jalgadehooldus.ee teenuste analüüsimine ja täiustamine;
*veebilehe haldamine;
*õigusaktidest tulenevate nõuete täitmine;
*kliendi päringutele vastamine;
*broneeringute haldamine

Kellele andmeid edastatakse? Jalgadehooldus.ee hoiab kliendi isikuandmeid, mis on talle teatavaks saanud päringute esitamisel või aja broneerimisel, saladuses ning avaldab neid kolmandatele osapooltele (volitatud töötlejatele) üksnes kliendi nõusolekul, v.a. kui andmete avaldamise kohustus või õigus tuleneb õigusaktidest.

Isikuandmete turvalisus ja andmetele ligipääs. Isikuandmeid hoitakse Jalgadehooldus.ee serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Jalgadehooldus.ee rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest. Isikuandmete turvaline säilitamine on Jalgadehooldus.ee kõrgeim turvalisusealane prioriteet. Püüame teha kõik võimaliku, et vältida loata juurdepääsu, avaldamist ja muud õigusvastast töötlemist. Kaitseme isikuandmete konfidentsiaalsust ja puutumatust ning tagame andmetele juurdepääsu kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

Vaidluste lahendamine. Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub Jalgadehooldus.ee klienditoe vahendusel (telefon +372 5333 1402, e-mail: info@jalgadehooldus.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).